Numer zadania
Odpowiedź
1.
a) Kryterium stanowi zawartość pierwiastka w suchej masie komórek.
b) żelazo, jod
c) C, H, O
d) Wchodzą w skład związków organicznych budujących wszystkie organizmy.
2.
a) Trzy spośród podanych: C, H, O, N, S, P
b) Dwa spośród podanych: Ca, Mg, K
3.
a) Duże napięcie powierzchniowe.
b) Liczne wiązania wodorowe pomiędzy cząsteczkami wody powodują powstawanie sił kohezji (spójności), czyli przyciągania międzycząsteczkowego.
c) wysokie ciepło parowania / gęstość mniejsza w stanie stałym niż w stanie ciekłym / rozpuszczalnik związków chemicznych o budowie polarnej
4.
a) Najmniej wiązań wodorowych występuje między cząsteczkami wody w stanie gazowym / w postaci pary wodnej, najwięcej w stanie stałym / w postaci lodu.
b) 1 – FAŁSZ, 2 – PRAWDA, 3 – PPRAWDA, 4 – FAŁSZ.
5.
a) Wnioski:
1. Rozpuszczalność tlenu (ilość rozpuszczonego tlenu) maleje wraz ze wzrostem temperatury w wodzie.
2. Rozpuszczalność tlenu jest niższa w wodzie morskiej niż
w wodzie słodkiej.
b) Wzrost temperatury wody powoduje spadek zawartości tlenu w wodzie, co w efekcie może doprowadzić do niedotlenienia zwierząt wodnych (a w konsekwencji nawet
do ich śmierci).
6.
a) Reakcja X: hydroliza.
Reakcja Y: kondensacja.
b) fosfolipidy, lanolina, chityna, glikogen, cholesterol
7.
a) Glukoza jest aldozą, ponieważ zawiera grupę aldehydową (–CHO).
Fruktoza jest ketozą, ponieważ zawiera grupę ketonową
(–CO).
b) Monosacharydy – kryterium stanowi budowa cząsteczki. Monosacharydy nie mają wiązania o-glikozydowego / zbudowane są z jednej podjednostki cukrowej / z jednego cukru prostego / jest to jedna cząsteczka cukru prostego.
Heksozy – kryterium stanowi liczba atomów węgla
w cząsteczce cukru. Heksozy mają sześć atomów węgla.
8.
Hodowla bakterii ze szczepu A z pożywką z dodatkiem skrobi (próba badawcza) i sama pożywka bakteryjna z dodatkiem skrobi bez bakterii (próba kontrolna). Bakterie należy wyhodować, a następnie dodać płyn Lugola do obu prób. Brak odczynu granatowego w pożywce z bakteriami będzie świadczyć o zdolności do hydrolizy amylozy przez bakterie
w hodowli laboratoryjnej.
9.
B, C
10.
a) glikogen
b) Substancja może stanowić materiał zapasowy glisty ludzkiej – cecha 2.
c) Substancja nie może stanowić materiału zapasowego ptaków migrujących – cecha 4.
11.
a) Zbudowana jest z kilku / czterech łańcuchów polipeptydowych / podjednostek.
b) wiązania wodorowe
c) Nie wszystkie białka mają strukturę czwartorzędową, ponieważ nie wszystkie zbudowane są z kilku podjednostek / z kilku łańcuchów polipeptydowych.
12.
a) 1 – wiązanie wodorowe, 2 – wiązanie elektrostatyczne,
3 – oddziaływania hydrofobowe, 4 – mostek dwusiarczkowy / wiązanie kowalencyjne
b) Wiązanie najsilniejsze: mostek dwusiarczkowy / wiązanie kowalencyjne.
Wiązanie najsłabsze: oddziaływania hydrofobowe.
13.
a) Cechy (dwie spośród podanych):
– Wiązania estrowe między glicerolem a kwasami tłuszczowymi są wysokoenergetyczne; ich hydroliza dostarcza energii.
– Hydroliza kwasów tłuszczowych przebiega stopniowo, dzięki czemu energia jest uwalnia porcjami w zależności
od potrzeb.
– Tłuszcze są związkami hydrofobowymi. W komórkach są przechowywane w postaci bezwodnej, dlatego stanowią skondensowane źródło energii.
b) Funkcja (jedna spośród podanych):
– termoizolacyjna (np. u zwierząt warstwa podskórna)
– ochronna (np. wosk na liściach i owocach, lanolina pokrywająca włosy owiec)
c) Tłuszcze zwierzęce mają postać stałą, gdyż zbudowane są głównie z nasyconych kwasów tłuszczowych. Tłuszcze roślinne mają postać płynną, bo zbudowane są głównie
z nienasyconych kwasów tłuszczowych.
14.
a) Olej wlany do wody tworzy na jej powierzchni oka, ponieważ cząsteczki tłuszczu nie rozpuszczają się w wodzie
i są od niej lżejsze. Hydrofobowe właściwości cząsteczek tłuszczu powodują, że unikają one kontaktu z wodą i skupiają się w oka.
b) Skupianie się cząsteczek lipidów w obecności wody zwiększa integralność błon komórek, które zbudowane są głównie z fosfolipidów, a ich środowisko zewnętrzne
i wewnętrzne jest środowiskiem wodnym (zewnętrzne: płyn zewnątrzkomórkowy w organizmach wielokomórkowych lub woda u organizmów jednokomórkowych, wewnętrzne: cytozol).
15.
a) Wskazanie X: grupa aminowa.
Wskazanie Y: grupa karboksylowa.
b) Grupa SH, bierze udział w tworzeniu mostków dwusiarczkowych, które stabilizują trzeciorzędową (przestrzenną) strukturę białek.

Jeśli nie wiesz jak uzyskać konto premium darmowe kliknij tutaj

Numer zadania Opdpowiedź
1 a) Włoski na powierzchni strąka soi chronią go przed uszkodzeniami przez chrząszcza fasolowego.

b)

Nie wiesz jak uzyskać darmowe premium kliknij tutaj.

2 a) Próba kontrolna: poletko, które nie było nawożone azotem i nawadniane.

b) Czy nawożenie azotem i woda nawadnianie mają wpływ na wielkość produkcji pierwotnej netto?

c) 1 – FAŁSZ, 2 – FAŁSZ, 3 – PRAWDA, 4 – FAŁSZ

3 a) 400 razy

b) Elementy odległe o 0,1 mm uczniowie widzieli jako oddzielne struktury (ponieważ odległość między nimi była większa niż zdolność rozdzielcza mikroskopu).

c) Pozorny, powiększony, odwrócony.

4 a) Prawidłowo sformułowane problemy badawcze: 1, 3. Prawidłowo sformułowane hipotezy: 2, 5.

b) D
Uzasadnienie: Grupa kontrolna powinna być poddana tym samym działaniom, co grupa badawcza, z wyjątkiem badanego czynnika (owada zwalczającego stonkę ziemniaczaną).

5 a) Prawa Mendla powstały drogą indukcji, czyli przechodzenia od szczegółu (dziedziczenie określonej cechy u grochu) do ogółu (ogólnego prawa dotyczenia dziedziczenia cech).

b) Mendel przeprowadzał eksperymenty, ponieważ wpływał na przebieg badanych procesów / wprowadzał w badaniach celowe zmiany.

6 a) Doniczka z posianymi nasionami grochu, podlewana 20 ml wody.

b) Wpływ wyciągu z perzu na kiełkowanie (i rozwój) grochu.

c) Próba kontrolna jest przeprowadzana w celu uzyskania wiarygodnego wyniku doświadczenia (pozwala na stwierdzenie, czy wynik doświadczenia nie jest efektem innego czynnika niż czynnik badany w próbie badawczej).

7 a) Najkorzystniejsza dla wrony wysokość zrzutu muszli trąbika to 5 m / około 5 m.

b) A, C

8 a) Sałata hodowana bez GA3 i CCC / sałata hodowana tylko
z wodą.

b) GA3 stymuluje / hamuje wzrost hipokotyla sałaty. / CCC nie ma wpływu / ogranicza / wzmaga wpływ GA3 na wzrost hipokotyla sałaty.

c) Wnioski:
1. GA3 stymuluje wzrost hipokotyla sałaty.
2. CCC stosowany łącznie z GA3 ogranicza jego pozytywny wpływ na wzrost hipokotyla.

9 a) Najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami obserwowanego obiektu, przy której są one rozróżniane jako oddzielne.

b) transmisyjny mikroskop elektronowy
c)

Nie wiesz jak uzyskać darmowe premium kliknij tutaj.

10 a)

Nie wiesz jak uzyskać darmowe premium kliknij tutaj.

b) Zmienna zależna: rozwarcie szparek.
Zmienna niezależna: temperatura.

c) Wniosek (jeden spośród podanych):
– Temperatura 25C jest optymalna dla otwierania aparatów szparkowych / zachodzenia procesów dyfuzji w liściach.
– Temperatura powyżej 25C ogranicza otwieranie aparatów szparkowych.
– Wzrost temperatury od 5C do 25C sprzyja otwieraniu aparatów szparkowych.


Wyznacz dziedzinę funkcji danej wzorem: $f(x)\;=\;\sqrt{3-2x}\;+\;\frac{\sqrt{x+1}}{x^2-x}$

Wyznacz miejsce zerowe funkcji o wzorze: $f(x)\;=\;\frac{\vert x+2\vert-1}{x^2-1}$

Wykaż na podstawie definicji, że funkcja określona wzorem:

 • $f(x)\;=\;x^{2\;}–\;2x$ jest rosnąca w zbiorze (1, +∞)
 • $f(x)=\;\frac{x-1}{x+4}$ jest różnowartościowa
 • $f(x)=\;\frac{4x^4-5x^2}{x^2-1}$ jest parzysta

Wyznacz najmniejszą oraz największą wartość 
funkcji $f(x)\;=\;(2x\;–\;3)^2$ w przedziale 〈–4, 6〉.

Na podstawie wykresów odpowiednich funkcji rozwiąż:

 • równanie $x^2 = x$
 • nierówność $\frac1x>x^3$

Wykaż, że funkcja określona wzorem $f(x) = 3 – 2x^3$ jest

 • malejąca
 • różnowartościowa

Dana jest funkcja $f(x) = x^2+ bx + (a – 1)$, określona w zbiorze liczb rzeczywistych.

 • Dla a = 1 i b = 0, rozwiąż graficznie nierówność $f(x)\geqslant\;–x\;+\;2.$
 • Wykaż na podstawie definicji, że jeśli b = 6 i a $\in$ R, to funkcja f jest malejąca w przedziale (–∞, –3).

 1. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie odczytaj hasło z pól zaznaczonych szarym kolorem.
 2. Kolejno w krzyżówce: citizen, middle, aged, adolescence, baby, oldage, death, birth.
  HASŁO: teenager

 3. Popatrz na poniższe drzewo genealogiczne, a następnie uzupełnij zadania brakującymi informacjami.
 4. 2. wife, 3. cousin, 4. mother-in-law, 5. brother-in-law, 6. uncle, 7. niece, 8. nephew, 9. granddaughter, 10. husband

 5. Połącz fragmenty zdań 1-7 z a-g, tak aby powstały poprawne i logiczne zdania.
 6. Kolejno litery: g, e, a, c, b, f.

 7. Napisz definicję poniższych wyrazów.
 8. 1. your mother’s new husband in a later marriage
  2. not married
  3. your brother or sister’s daughter
  4. without any brothers or sisters
  5. when you live with only one of your parents
  6. your boyfriend or girlfriend
  7. when you are legally separated from your husband or wife

1. Okoliczności powstanie utworu

Oda do młodości powstałą w Kownie w 1820 r., kiedy to A. Mickiewicz po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel tamtejszej szkole średniej. Szybko utwór ten uznany został za manifest romantycznej młodzieży, choć powstał 2 lata przed formalnym początkiem romantyzmu.

2. Interpretacja „Ody do młodości” Adama Mickiewicza

Jest to utwór uważny za przełomowy, stanowi swoisty pomost między oświeceniem, a romantyzmem. Jest to swoisty manifest romantycznego światopoglądu.

Utwór rozpoczyna się od charakterystycznego wyznania Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Jest to charakterystyka ludzi oświecenia poeta zarzuca im brak uczucia, wrażliwości duszy. Stwierdza, że cechuje ich wewnętrzna pustka, wypalenie. Dalsza część strofy wypełniona jest apostrofą do młodości. Mickiewicz wierzy w ich moc, potęgę, zdolność do kreowania nowej rzeczywistości. (Zakończenie interpretacji strofy I)

Adam Mickiewicz w strofie 2 rozwija charakterystykę ludzi poprzedniej epoki, zarzuca się im ciasnotę horyzontów myślowych. Ich świat jest ograniczony do tego co można poznać w sposób racjonalny, czyli za pomocą rozumu i zmysłów. (Zakończenie interpretacji strofy II)

W strofie 3 poeta formułuje kolejną apostrofę do młodości. Stwierdza, że jest w stanie ukazać świat z perspektywy lotu ptaka. (Zakończenie interpretacji strofy III).

Taki lot dokonuje się w sferze wyobraźni poety. Z perspektywy lotu ptaka, Ziemia jawi mu się jako Obszar gnuśności zalany odmętem (metafora świata stworzonego przez ludzi tamtej epoki). Na jego trupich wodach. Można zauważyć płaza w skorupie, który nie legnie do fali i rozbija się o skałę. Płazy w skorupach to metaforyczne określenie ludzi epoki oświecenia. Mickiewicz ocenia ich krytycznie. Uważa, za swoistych egoistów, którzy nie dostrzegają wokół siebie udanych wartości. Ich świat jest pozbawiony perspektyw, jest to świat zamroczony wiekiem stanów zajmujących się swoimi przyziemnymi sprawami. (Zakończenie interpretacji strofy IV).

W świecie młodych nie ma samotności. Poeta wzywa ich do zjednoczenia i wspólnego wysiłku, w dążeniu do wytyczonych celów, szczęśliwie może być nawet ten kto poświęcił swoje życie na rzecz swojego dobra. Adam Mickiewicz namawia romantyków w myśl hasła Gwałt niech się gwałtem odciska (nawiązuje do maximy z kodeksu Hammurabiego Oko, za oko, ząb za ząb). Uważa że na przemoc należny odpowiadać przemocą, jednocześnie zachęca młodych do wewnętrznego doskonalenia, pokonywania słabości. (Zakończenie interpretacji strofy V i VI).

Adam Mickiewicz stawia młodym wzór do naśladowania mitologicznego herosa Heraklesa, który za swoje zasługi, został przez Zeusa nagrodzony nieśmiertelnością, a więc młodzi mają sobie zasłużyć na nieśmiertelność, czyli pamięci potomnych. Poeta namawia romantyków, do pokonywania barier i ograniczeń do poznawania świata duchowego na drodze irracjonalnej. Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga | Łam, czego rozum nie złamie. (Zakończenie interpretacji strofy VII)

Poeta przypisuje młodości zdolności do dokonywania przemiany globu, do tworzenia lepszego świata opartego na nowych romantycznych wartościach. (Zakończenie interpretacji strofy VIII).

Utwór kończy optymistyczna wizja. Jesteśmy światkami chwili gdy, Świat rzeczy stanął na zrębie, czyli gdy zaczyna istnieć na początku, pryskają nieczułe lody, pojawia się natomiast jutrzenka swobody, zapowiadająca zapowiadająca zbawienie słońce, czyli odzyskanie niepodległości. Adam Mickiewicz wyraża przekonanie, że po zbudowaniu świata, opartego na takich wartościach jak miłość, przyjaźń itp. będzie można, wywalczyć niepodległość. (Zakończenie interpretacji strofy IX, X, XI).

2. Cechy oświeceniowe utworu

 1. zestawienie ody jako gatunku literackiego. Jest to gatunek stworzony w starożytności, do którego często odwoływali się twórcy klasycystycznej literatury oświecenia. Oda to utwór pochwalny lub dziękczynny, napisany stylem wysokim, poświęcony jakiemuś bohaterowi, idei, pojęciu abstrakcyjnemu.
 2. odwołanie się do literatury starożytnej (mitologicznej) po przez pozostawienie młodym wzór do naśladowania herosa Heraklesa
 3. zastosowanie kunsztownej kompozycji opartej na kontraście, światem epoki oświecenia, a światem młodych romantyków
 4. ideał wspólnego działania na rzecz ogólnego dobra, został zaczerpnięty z literatury oświeceniowej będzie on obcy późniejszemu bohaterowi romantycznego, który jako wybitna jednostka będzie działał jako wybitna jednostka

4. Cechy romantyczne Ody do młodości

 • serce i duch jako wartość przeciwstawione oświeceniowemu rozumowi i wiedzy
 • wiara w możliwości irracjonalnego działania, zachęta do poznawania świata duchowego Tam sięga gdzie wzrok nie sięga, łam czego rozumu nie złamie.
 • bezpośredniość wypowiedzi siła uczuć wyrażenia po przez zastosowanie wiersza nieregularnego
 • gorąca wiara w zwycięstwo Witaj, jutrzenko swobody; | Zbawienia za tobą słońce!
 • nowy sposób obrazowania (budowania metafory) odbiegający od klastycznego dobrego gustu i smaku np. wody trupie, płaz w skorupie

Oda do młodości bez wątpienia posiada rewolucyjny głoszący romantyczny charakter, ale posiada także cechy typowe dla literatury oświecenia.


Cześć Ustna:

ZADANIE 1. Odpowiedz na pytania.
ZADANIE 2ƒ. Jesteś na wakacjach w Paryżu, gdzie poznałeś kolegę z Niemiec.
ZADANIE 3‹. Przedstaw osobę pokazana na kolażu.
Cześć Pisemna:

ZADANIE 1. Przeczytaj list i uzupełnij go brakującymi wyrazami we właściwej formie.
ZADANIE ƒ2. Chciałbyś / Chciałabyś nawiązać korespondencje z autorka listu z zadania .
Napisz do niej list, w którym:


Nie wiesz jak przejść do zadania kliknij tutaj.


 1. Uzupełnij zdania podanymi zaimkami osobowymi.
 2. 1. Ich 2. Er 3. Sie 4. du

 3. Wpisz własciwe koncówki czasowników.
 4. 1. -st 2. -e 3. -t 4. -e 5. -st

 5. Uzupełnij zdania czasownikiem sein we właściwej formie.
 6. 1. ist 2. bin 3. bist 4. ist

 7. Ułóż zdania z podanych wyrazów. Pamiętaj o odmianie czasownika.
 8. 1. Wiederholen Sie bitte.
  2. Ich verstehe nicht.
  3. Wie heißen Sie?
  4. Ich besuche ein Lyzeum.

 9. Który czasownik pasuje? Zaznacz: A, B lub C.
 10. 1B 2A 3B 4C 5A

 11. Wpisz czasowniki we właściwej formie.
 12. 1. spielt 2. studieren 3. Geht 4. bin 5. leben 6. besuchst 7. heißen

 13. Uzupełnij zdania czasownikiem sein we właściwej formie i odpowiedz na pytania Julii.
 14. ist, bin, bin, ist, sind;
  1. ist
  2. bist
  3. sind;

  1. Ich heiße … / Mein Name ist …
  2. Ich bin …(Jahre alt).
  3. Meine Hobbys sind …

 15. Napisz pytania do podkreślonych części zdań.
 16. 1. Wie alt bist du?
  2. Woher kommt Sibel?
  3. Was ist dein Hobby?
  4. Wann spielt ihr Fußball?
  5. Wo wohnt Martin?

 17. Uzupełnij zdania brakującymi czasownikami.
 18. 1. mache 2. lernen 3. kommt 4. ist 5. besuche


 1. Piotr zaplanował swój tydzien. Przyporzadkuj zwroty własciwym zdjeciom.
 2. Popatrz na plan tygodnia Piotra w zadaniu 1. jeszcze raz i uzupełnij zdania.
 3. 1. lernt 2. Dienstag, Donnerstag 3. Am 4. besucht 5. Kino 6. Computer

 4. Ułózcie dialogi według przykładu.

 5. Nie wiesz jak przejść do zadania kliknij tutaj.

 6. Obejrzyj ’film i zaznacz: A, B lub C.
 7. 1B 2C 3C 4A 5A 6C

 8. Które zdania sa prawdziwe? Obejrzyj ’film jeszcze raz i zaznacz.
 9. Der Junge lebt in Hamburg.
  Er lernt sehr gut.
  Er ist intelligent und sportlich.
  Er mag Fremdsprachen.

 10. Uzupełnij zdania informacjami o sobie i przeczytaj tekst na forum klasy.

 11. Nie wiesz jak przejść do zadania kliknij tutaj.

 1. Przeczytaj teksty i przyporządkuj je właściwym zdjęciom.
 2. 1C 2A 3B 4D

 3. Przeczytaj teksty w zadaniu 1 . jeszcze raz i odpowiedz na pytania.
 4. 1. Haiko 2. Akello und Karani 3. Ferah 4. Enrico und Luciano

 5. Przyporządkuj pytaniom właściwe odpowiedzi.
 6. 1D 2A 3E 4B 5C

 7. Co was łączy? Przygotujcie w ‡3- lub 4Œ-osobowych zespołach krótka prezentacje i przedstawcie ją w klasie.

 8. Nie wiesz jak przejść do zadania kliknij tutaj

 9. Posłuchaj i ułóż dialog. Następnie odegrajcie go w parach.
 10. 1. Guten Tag, Frau Müller!
  2. Guten Tag, Katrin!
  3. Wie geht es Ihnen?
  4. Danke, gut. Und wie geht es dir?
  5. Es geht. Danke.

Grammatik

ich bin, du bist, wir sind, sie/Sie sind; du -st, er/sie/es -t, wir -en, ihr -t, sie/Sie -en